Menu zboží

Slevy

Napsali o nás

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychlost Kvalita zpracování Komunikace

2024-01-25

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Velmi rychlé zpracování, vše v pořádku.

2024-01-16

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Vše v pořádku, děkuji a doporučuji!

2023-12-27

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Vyhotovení objednávky bylo rychlé, výrobky kvalitní. Jsem spokojená. Moc dekuji

2023-12-12

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Dlouhodobá spokojenost s obchodem

2023-12-25

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Fotodarky.cz s.r.o.

1. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi provozovatelem e-shopu (zprostředkovatelem), prodávajícím a kupujícím.

Provozovatelem eshopu je společnost AXIO s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 38990, IČ 63991705 se sídlem Václavské náměstí 56, 11000 Praha 1. Provozovatel eshopu zprostředkovává za pomocí el. prostředků objednávku mezi kupujícím a prodávajícím. Zprostředkovatel dále garantuje dodržování VOP, vč. vyřízování reklamací apod.

Prodávajícím je jeden z výrobců zboží na zakázku uvedených níže. Přidělení zakázky konkrétnímu výrobci probíhá podle interního klíče eshopu, který se řídí mimo jiné lokalitou kupujícího, typem objednaných produktů, momentální vytížeností jednotlivých výrobců atd.). Prodávající může být zároveň poskytovatel služby a/nebo poskytovatel licenčních oprávnění. Prodávající prodává zboží a/nebo poskytuje služby a/nebo licenční oprávnění dle své aktuální nabídky jednotlivým kupujícím dle jejich požadavků za cenu a podmínek uvedených u konkrétní nabídky služby a/nebo licenčních oprávnění, přičemž se ve vztahu k příslušné smlouvě uplatní tyto VOP, nebude-li uvedeno jinak.

 • Prodávající 1: Axio s.r.o. zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 38990 , IČ 63991705 se sídlem Václavské náměstí 56, 11000 Praha 1.
 • Prodávající 2: FotoDarky.cz s.r.o. zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 156109 , IČ 28961421 se sídlem Celetná 602/3, 11000 Praha 1.
 • Prodávající 3: Foceni.cz s.r.o. zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 182035 , IČ CZ24137472 se sídlem Celetná 602/3, 11000 Praha 1.

Kupujícím je zákazník eshopu, který provedl objednávku. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

 • Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 • Podnikatelem se rozumí:
  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, podmínkami objednávané služby a/nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.


Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.


Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Fotodarky.cz s.r.o., Celetná 3, 110 00 Praha 1. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Fotodarky.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) uděluje zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společností Fotodarky.cz s.r.o., se sídlem Praha 1, Celetná 3, PSČ 110 00, IČ: 28961421, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů pro zasílání objednávek, Vaše informování o stavech objednávek, pro dotazy ohledně objednávek, pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluje zákazník dobrovolně na dobu 10-ti let, avšak může jej kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) zákazník potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů společností FotoDarky.cz, zejména na to, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

3. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

provozní doby kamenných prodejen jsou uvedeny v seznamu prodejen.

4. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Cena se může automaticky navýšit o obalový materiál i když ho zákazník neobjedná. Např. při zasílání láhve alkoholu ji vždy musíme zabalit do bezpečnostního polystyrenového obalu a o jeho cenu se zvýší cena zakázky. Pro takovou změnu není třeba vyžadovat dodatečný souhlas zákazníka.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

5. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.Fotodarky.cz (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese info@Fotodarky.cz
 • osobně v provozovnách prodávajícího
 • Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod

Při objednávání přes www.fotodarky.cz je směrodatný náhled na PC (ne na mobilech). Objednávání na mobilech, tabletech apod. je možné, ale grafika je na jejich malých displayich spíše orientační. Nemusí být správně vidět přesné umístění fotografií, textů apod. v okrajích, nebo nemusí být správně zobrazeno lemování textů a objektů, nebo poměr šířky lemování a výplně atd. Nemusí být zřejmé poměry velikostí objektů v potisku, přesné umístění v šabloně, vzdálenosti od okrajů apod. Proto si raději složitější potisky vždy zkontrolujte na monitorech PC ...

Samozřejmostí je Spadávka-tisk na Spad, tedy oříznutí okrajů grafiky při tisku/potisku (bezokrajový tisk). více viz např: https://cs.wikipedia.org/wiki/Spad%C3%A1vka
Dodržujte proto běžná fotografická pravidla = nikdy nefotit "do krajů", nebo nevkládat objekty, texty, osoby až do krajů, protože ty se při Spadávce ořezávají. Navíc při potisku zboží bývá Spadávka větší než u tisku na papír, protože zboží nebývá ušité se zcela stejnými rozměry/poměry stran (např. peněženky, obaly na notebook apod.), Dále třeba puzzle se vysekávají se spadávkou cca centimetr. Fotoobrazy na platně na blind rámu se zase napínají s okraji několik centimetrů apod.

6. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Fotodarky.cz
Celetná 3
110 00 Praha 1

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.


Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

7. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při nákupu,
 2. platba předem bankovním převodem,
 3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

8. Dodací podmínky

Všechny výrobní/dodací/přepravní termíny se počítají od chvíle splnění součinnosti ze strany objednatele. Typicky jde např. o: vyjasnění podmínek dodávky, upřesnění adresy, nebo kontaktního telefonu, úhrady zálohy, předání tiskových podkladů, apod. Při zasílání kurýrem nebude zásilka zaslána, dokud nedojde k dohodě, kdy bude zákazník na uvedené adrese připraven zásilku převzít apod.

Osobní odběr:

Osobní vyzvednutí je nejrychlejší možné, protože ihned po vyrobení zakázky ji pracovník předá na prodejnu a automat Vám zašle mail/SMS, že je zakazka připravena k vyzvednutí. Po přijetí mailu/SMS je možné ihned zakázku vyzvednout. Termíny výroby se řídí aktuálními uvedenými termíny při objednávání. Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Zakázky si zákazník musí vyzvednout do týdne od dne uvedeného na zakázkovém listu. Zakázky nevyzvednuté více než 1 měsíc po datu zhotovení se skartují bez náhrady

Zasílání přepravní službou - ČR:

Výroba takové zakazky trvá stejně dlouho jako při osobním vyzvednutí a pak zakazka putuje do expedice, kde většinou stráví 1 den. Pak si ji převezme dopravce a u něj zakázka stráví také min. 1 den. Termíny zhotovení zakázky se řídí aktuálními termíny uvedenými při objednávání. Termíny doručení přepravcem jsou standardně 1 pracovní den, ale v některých ročních obdobích se může prodloužit (např. o vánocích apod.) Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Českou poštou s.p., nebo PPL. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího v termínu (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit .

Zasílání kurýrem (po Praze):

Výroba takové zakazky trvá stejně dlouho jako při osobním vyzvednutí. Pak zakázka putuje do expedice, kde ji zpracováváme ve zrychleném režimu který většinou trvá 1-3hod., ale může trvat i 1 pracovní den. Pak si zásilku převezme kurýr který má na doručení 5 hodin od předání zakázky. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží v této lhůtě doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. DPD. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu do 5 dní (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena) z důvodů ležících na straně prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

 

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prostřednictvím kontaktního formuláře , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

9. Poskytování služeb - smlouva o dílo

9.1. Kvalita fotografií

 1. Zpracovatel ručí za kvalitu zpracované fotografie.
 2. Nebude-li zákazník spokojen s kvalitou vyrobených fotografií, která není ovlivněna kvalitou negativu popř.vlastní fotografií (podexpozice, přeexpozice, rozmazaný motiv apod.), nemusí fotografie převzít. Nemůže však na zpracovateli požadovat jakoukoliv jinou náhradu.

9.2. Kvalita zboží a polotovarů

 1. Keramické výrobky (hrnky, korbely talíře apod.) mohou obsahovat drobné výstupky nebo prohlubně v glazuře, přerušení zlatý/barevných linek apod. Toto nejsou vady produktu, ale jeho vlastnosti, které vznikají při výrobě polotovaru a nemají souvislost s potiskem.

9.3. Vzhled potisku, výšivky apod.

 1. v průběhu objednání na www.fotodarky.cz zákazník vidí vzhled svého grafického návrhu na monitoru. Náhled se ukládá na server spolu s podklady k tisku a v případě reklamace je směrodatné zda potisk odpovídá náhledu.
 2. Negarantujeme a nemůžeme garantovat přesnou shodu barev. Důvodů je několik:

  2.1. Zákazníci nemívají kalibrované monitory, každý máme jinak seřízený monitor, každý máme na monitoru nastavenou jinou gamu, jas, kontrast, barevnou saturaci apod. Někteří zákazníci používají ICC profily, jiní ne. Monitory svítí, kdežto papír/produkt nesvítí.

  2.2. monitory zobrazují barvy v režimu RGB (https://cs.wikipedia.org/wiki/RGB), kdežto tiskárny většinou tisknou v režimu CMYK (https://cs.wikipedia.org/wiki/CMYK). Mnoho barev běžně zobrazených v RGB je zcela netištitelných (např. všechny zářivé až neonové, ale i mnoho dalších). Grafické programy mívají funkci náhledu ve CMYKu – některý zákazník je používá, jiný ne …

  2.3. Shoda barev v případě potisků je o to složitější, že se netiskne na papír, ale na materiál polotovarů, které jsou jeden z keramiky, druhý z látky, třetí z plechu, jiný z plastu apod. Každý má mírně jiný odstín bílé, některé produkty vůbec bílou nemají a tiskne se na stříbrnou apod. (např. stříbrný zapalovač apod.). Navíc se na každý produkt tiskne jinou technologií atd.

  2.4. Tedy standardně se při potisku malých nákladů negarantuje přesná shoda barev. Samozřejmě potisk odpovídá předloze, ale jsou přípustné malé odchylky odstínů. Pro větší zakázky se vyrábí vzorek/ky a teprve po jeho schválení se vyrábí celá zakázka.

  Proto nemůže být požadavek na přesnou shodu barev důvodem k reklamaci.

 3. Potisk může měnit svou kvalitu v závislosti na použité technologii potisku a vystavení potisku praní, mytí v myčce, chemikáliím, UV záření apod. Při údržbě se řiďte Pokyny pro údržbu.

 4. Nedoporučujeme používání Emotion Ikon (dále jen EI). EI maji na každém PC/telefonu/tabletu mírně jiný vzhled a proto nemůžeme garantovat, že se k nám přijdou stejně jak je vidíte na svém monitoru. My bohužel ani nevíme jak se vám zobrazují  a tak ani nevíme, že je v grafice k potisku závada. Proto používání Emotion Ikon důrazně nedoporučujeme a na jejich případný vzhled není možná reklamace.
 5. Výšivka nemá takové rozlišení jako tisk na papír. Nit je podstatně širší než toner, jehla děruje materiál, který se pak mačká, trhá atd. Aby materiál vydržel vyšívání tak se podkládá různě tvrdou plstí což v daném místě ztvrdne dané oblečení a to může být nepříjemné. Čím složitější/plnější výšivka tím tvrdší plst se musí použít. Proto volte raději méně plné výšivky, tak ať je oblečení příjemné na nošení ... Textové znaky musí být min. 1cm vysoké a pak je výšivka pěkná/čitelná. Výšivka by měla mít do 6-ti barev a při vyšívání na hotové oblečení nelze vyšívat na kapsy apod. protože by se prošily a nešlo by je používat.

 6. pracovníci Fotodarky.cz nejsou oprávněni provádět změny v grafických podkladech připravených zákazníkem, kromě případů, kdy o to zákazník požádá. Fotodarky.cz nekontroluje správnost, nebo vhodnost textů, obrázků, zarovnání ani jiných vlastností grafického návrhu.
 7. potisk/výšivky apod. se provádějí z velké části počítačem, ale část činnosti je prováděna ručně (umístění na zboží, lisování apod.). Z toho důvodu jsou přípustné mírné nerovnosti, odchylky od rovnoběžnosti, kolmosti apod. Není možné garantovat zcela přesné umístění potisku proti oušku, centrování na střed polštářku apod. Více kusové zakázky nebudou nikdy zcela identické, každý kus může mít potisk/výšivku posunutý v jednotkách mm na některou stranu apod. 
 8. V místech švů oblečení a šitých/lepených produktů (peněženky, obaly na notebook apod.) se potisk může otisknout do předmětu nestejnoměrně v ploše. toto není důvod k reklamaci. U barevných potisků toto není patrné, ale u jednolitých barev v krajích to může být patrné v nerovnostech švů apod.

9.4. Předávaná média a materiál

 1. Materál (textil, keramika, hodiny apod.), předávaný zákazníkem k dalšímu zpracování (potisku, vyšívání apod.), předává zákazník na vlastní zodpovědnost. Zpracovatel se pokusí zákazníkův materiál zpracovat stejnými postupy jako běžně používané materiály. V případě, že materiál nevydrží potiskovací teplotu, nebo změní svoji kvalitu v souvislosti s potiskem, vyšíváním, nebo na něm potisk nebude držet, nebo bude mít nesprávnou kvalitu apod. nepřísluší zákazníkovi žádná náhrada. 
 2. Při zničení, nebo ztrátě zákazníkem předaného filmu, digitálního média, nebo materiálu poskytuje zpracovatel náhradu pouze v ceně nového materiálu, k jehož zničení nebo ztrátě vinou zpracovatele došlo. Výslovně jsou z náhrad vyjmuty informace uložené na předávaných médiích. Tyto informace předává zákazník na svou zodpovědnost a zpracovatel doporučuje si je předem zálohovat.

9.5 Služby a s nimi spojené autorská a jiná práva

 1. Zadáním fotografických prací ke zpracování dává zákazník souhlas s konverzí obsahu do digitální formy, jejím dalším zpracováním, nahráváním na digitální média, zasíláním poštou nebo e-mailem apod. bez dalších kódovacích prvků, nebo jiného zabezpečení.
 2. Zadáním fotografických prací ke zpracování vyjma aktů, nebo erotických fotografií, dává zákazník souhlas s jejich případným použitím jako ukázky v prodejně, nebo jejím nejbližším okolí.
 3. U fotografických materiálů zhotovených fotografem provozovatele dává zákazník souhlas s jejich použitím jako ukázky v prodejně, nebo jejím nejbližším okolí.
 4. V případech podle bodů 2.-3. může zákazník požadovat úhradu autorských práv v běžné výši pro daný foto-materiál, nebo jejich použití zakázat.
 5. Zhotovené výrobky, foto-dárky, potisky, tisky apod. mohou nést loga FotoDarky, AXIO, Kodak Express a/nebo další loga akcí, výrobců apod. Toto není vada výrobku. Některá loga je možno na dopřednou žádost zákazníka za příplatek odstranit
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout jednu nebo více zakázek bez udání důvodu

10. Záruční podmínky a mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).
 2. Pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, kontaktujte nás.
 3. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 4. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 5. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 6. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 7. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 8. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 9. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 10. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

12. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2013 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.